Alhambra, los angeles, califórnia, estados unidos

POHNPEIAN TRANSLATION: Aug. 13 me last en rahn me ke kak peki sawas sang trọng furnituremaisak.com pwe apwahl lịch sự Kilauea.

Bạn đang xem: Alhambra, los angeles, califórnia, estados unidos


HONOLULU—Toun Hawai’i County me aneki apwahlkan sang ahn Kilauea keposkan oh earthquakekan me anahne register moen niehd, Aug. 13, 2018 pwe irail en kak ahle sawas thanh lịch furnituremaisak.com.

Kaun en programwet me peki irail me saikente register en kohla ni Disaster Recovery Center me kin wiawi met ni Pāhoa Neighborhood Facility, 15-3022 Kauhale Street nan Pāhoa.

Wasan sawaswet pahn open Niehd lel Nialem sang kulok 8 nimenseng lel kulok 6 nisoutik, oh Rahn Kaunop thanh lịch Kulok 8 nimenseng lel kulok 4 nisoutik. Rahn Sarawi, e sohte open. .

Me iang kapwahl pil kak register rehn furnituremaisak.com online ni DisasterAssistance.gov de ni telefon 800-621-3362 de (TTY) 800-462-7585. Irail me kin anahne 711 de Video Relay service en call 800-621-3362. Nempepwukat kin open lịch sự kulok 7 nimenseng lel kulok10 nipwong rahn koaros oh sohte pwaine.

Sawas ni apwahlkan me wehwehki furnituremaisak.com sawas ong wasan kohsen ong ni ansou mwotomwot, kamwahupen ihmw, weliapen ihmw, oh pil low-interest disaster loans sang SBA. Pweipwandpwukat kak sawehse busineskan, private nonprofits, me ihmwki ihmwkan oh irail me kin rent oh kin sawehse apwahlkan me insurance de sawas tohrohr sohte pahn pwain.

Aug. 13 me pil last en rahn aramasakan en kak wia application en peki pweipwandki ohlakan rehn SBA. Aramasakan kak peki de apply nan SBA online ni https://disasterloan.sba.gov/ela. Irail pil kak call SBA’s Customer Service Center ni (800) 659-2955 de gmail disastercustomerservice
sbố.gov mah irail anahne kaweid sang SBA disaster assistance. Mehmen me kin sohte rong mwahu kak Hotline (800) 877-8339

###

Ahn doadoak en furnituremaisak.com iei en sawehse aramasakan mwohen apwahlkan, ni ansoun apwahkanl oh mwurin apwahlkan. SBA me iei keiu wasan sawehse sent thanh lịch Wehin US ong ansou reirei (long-term) kamwahuen sahpw de ihmw en aramas me ohkihlar apwahlkan. SBA kin sawehse businesskan me tikitik de laud, private de nonprofit organizations, me ihmweki ihmwkan, de me kin rent en diar sawes ni irail pahn pwureng kamwahuih imwamrailkan de pwureng wiahdomain authority ihmwarailkan. Disaster loanspwukat kin pwain wasa sawas teikan sohte pahn pwain, ahpw sohte pahn pwain wasa mehtehkan pwaindahr.


ホノルル — キラウエアの噴火と地震の影響で被害を被ったハワイ郡の住民は、2018年8月13日(月)までにfurnituremaisak.comの災害援助に登録する必要があります。

復旧当局は、未登録の住民にパホアの15-3022 Kauhale Streetにある Pahoa Neighborhood Facility に設置されている災害復旧センターを訪れるよう声をかけています。

復旧センターの営業時間:午前8時~午後6時(月~金)、午前8時~

午後4時(土)。定休日:日曜日。

また生存者は、DisasterAssistance.gov または電話(800-621-3362 または(TTY)800-462-7585)で登録することもできます。711またはビデオリレーサービスを使用する応募者は、800-621-3362までお問い合わせください。フリーダイヤルの営業時間:午前7時から午後10時(年中無休)。

災害援助には、一時的な住宅、家の修繕と交換のためのfurnituremaisak.com助成金、および米国中小企業局からの低金利災害ローンが含まれる場合があります。これらのローンは、保険やその他の給付によって完全に補償されていない損失をカバーするために、企業、非営利団体、民間非営利団体、住宅所有者、賃借人に提供されています。

8月13日は、SBAへの物理的損害援助の申請締め切り期限でもあります。応募者は、オンライン(https://disasterloan.scha.gov/ela)で応募することができます。また応募者はSBAの災害支援の詳細についてSBAのカスタマーサービスセンター(800-659-2955)に電話するか、disastercustomerservice
sba.gov に電子メールにてお問い合わせができます。ろう者または聴覚障害のある人は(800)877-8339までお電話ください。

###

furnituremaisak.comの使命は、災害の前、災害中、そして災害後に人々を助けることです。

SBAは、災害により損害を受けた私有財産を長期的に再建するための連邦政府の主要資金源です。SBAは、あらゆる規模の企業、民間の非営利団体、住宅所有者、賃借人の修理や修復に資金を提供し、紛失または災害により損害を受けた動産の修理費用をカバーするのに役立ちます。これらの災害ローンは、保険やその他の復旧補償サービスによって完全に補償されていない損失をカバーし、他の機関や団体から得られる給付を重複的に提供するものではありません。


HONOLULU—Ang mga naninirahan sa Hawai’i County na may tinamuốn mga pinsala bunga ng pagsabog ng Kilauea at mga lindol ay makakapagrehistro hanggang sa Lunes, Agoslớn 13, 2018 para sa tulong sa kalamidad sa furnituremaisak.com.

Ang mga opisyales ng Pagbabawi ay mahigpit na nakikiusap sa mga naninirahan na kailangan pang magparehistro mãng cầu gawin ito lớn sa pamamagichảy ng pagbisita sa Disaster Recovery Center mãng cầu ngayon ay nasa Pāhoa Neighborhood Facility, 15-3022 Kauhale Street sa Pāhoa.

Ang mga oras ng mga sentro ng pagbabawi ay simula 8 n.u. hanggang 6 n.h Lunes hanggang Biyernes at mula 8 n.u. hanggang 4 n.h. sa Sabavày. Ang sentro ay saravì chưng sa mga araw ng Linggo.

Ang mga nakaligtas ay maaari ring magparehistro online sa DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono sa 800-621-3362 o(TTY) 800-462-7585. Ang mga aplikante mãng cầu gumagamit ng 711 o ng serbisyo ng Video Relay ay maaaring tumawag sa 800-621-3362.Ang mga numerong toll-free ay bukas mula 7 n.u. hanggang 10 n.g. pitong araw sa ilịch sự linggo.

Ang tulong sa kalamidad ay maaaring kasama ang mga pamigay ng furnituremaisak.com para sa pansamantalang pabagiỏi, mga pagpagkukumpuni sa batốt at mga pagpapalit, pati mãng cầu ang mga pautang na may mababang-interes mula sa U.S. Small Business Administration. Ang mga pautang mãng cầu ikhổng lồ ay magagamit ng mga negosyante, mga pribadong walang patubo, mga may-ari ng batuyệt at mga nangungupahan upang masakop ang mga pagkawala na hindi lubuquý phái binanabayaran ng seguro o iba pang mga pagbabawi.

Agoskhổng lồ 13 ay siya ring huling petsa sa paghahain ng aplikasyon ng pangungutang para sa mga pinsalang pisikal sa SBA. Ang mga aplikante ay maaaring magpatala sa SBA online sa https://disasterloan.sba.gov/ela. Ang mga aplikante ay maaari ring tumawag sa SBA Customer Service Center sa (800) 659-2955 o magpadala ng gmail sa disastercustomerservice
sba.gov para sa karagdagang impormasyon tungkol sa tulong sa kalamidad ng SBA. Ang mga taong bingi o may kahirapan sa pandinig ay maaring tumawag sa (800) 877-8339.

###

Ang misyon ng furnituremaisak.com ay tumulong sa mga tao bago page authority, sa panahon ng, at matapos ang mga kalamidad.

Ang SBA ay iquý phái pangunahing pinagkukunan ng pera ng pamahalaang pederal para sa pangmatagalang muling pagpapatayo ng mga pribadong ari-arian na nasalanta ng kalamidad. Tumutulong ang SBA sa lahat ng laki ng mga negosyo, mga organisasyon ng pribadong walang patubo, mga may-ari ng bahay at mga nangungupahan o mga pagsisikap para sa muling pagpapatayo at sasakupin ang halaga ng pagpapalit ng nawala o napinsala ng kalamidad mãng cầu mga personal mãng cầu pag-aari. Ang mga pautang sa kalamidad ay sumasakop sa mga kawalan mãng cầu hindi lubuquý phái nabayaran ng seguro o itía pang pagbabawi at hindi dinodoble ang mga benepisyo ng ibang mga ahensya o mga organisasyon.


HONOLULU—Armij ro ilo bukon ko ilo Hawai yên ổn ear jorren men ko mweier ilo kar rub yên ổn makitkit lal eo an Kilauea rej lelok jonan in nan Mandre, Aug. 13, 2018 nan kanne nan jeen in jiban ko iben furnituremaisak.com.

Ro rej lorlorjake jerbal kein rej rojan bwe kwon etal lặng kanne ilo Disaster Recovery Center eo kio yên ej bed ilo imoko itháng Pāhoa Neighborhood facility, 15-3022 Kauhale Street ilo Pāhoa.

Awa ko an imwin rej jen 8 jibon nan 6 jota. Mandre nan Polaidre im jen 8 jibon nan

4 jota. Jedede. Mwin enaj kilok ilo Jabot.

Ro rar dreor jen jorren kein remaron kanne ilo DisasterAssistance.gov ak ilo telpoon 800-621-3362 ak(TTY) 800-462-7585. Applicants who use 711 or Video Relay service may Gọi 800-621-3362.ilo toll-không lấy phí nomba eo ej bellok 7 jibon nan 10 jota. Jiljilimjuon ran ilo juon wiik.

Jiban ko ikijen jorren kein emaron kotía kran ko jen furnituremaisak.com nan imon jokwe ko, kokaal imoko ak bar kaleke,im ebar bellok loan jidik ko jen U.S. Ra eo an Bejneej jidik(Small Business Administration) eo. Loan kein remaron etal nan bejneej, armij ro kajojo, roe or mwier lặng ro rej jerbal in ren lặng ejelok air jortoklik ak jeen in jiban ko jet.

Akoj. 13 ej ran eo eliktata nan am kanne nan loan nan jorren ko rar walok iben SBA. Ro rej kanne remaron kanne iben SBA online ilo https://disasterloan.sba.gov/ela. Ri-kanne ro remaron in bar kurlok SBA’s Customer Service Center eo ilo (800) 659-2955 ak emeel disastercustomerservice
scha.gov nan melele ko rellablok kin jiban ko jen SBA. Armij ro yên rejaronron ak eben air ronjake remaron kurlok(800) 877-8339. 

###

Kotobar ko an furnituremaisak.com ej nan jiban armij ro mokta, ilo ien eo, im elikin jorren ko.

SBA ej ijo yên ổn ej itok Jeen ko jen kien eo iolab nan ro rej aikuij bar ekaal ilo tore eo eaitok jen jorren ko nan imoko kakjojo imon armij. SBA ej bareinwot jiban bejneej ko kajojo jekdron ewi jonan, men ko meiwn doulul ko kajojo, ro eor imwier yên ro rej koman jerbal in ren kakeele lặng bar kaleke yên jiban kin men ko rar jako ak bed ilo jorren. Loan kein ikijen jorren ko renaj binej jenkwan jorren ko yên ổn rar jab bed ilo jortoklik ko ak wawin jiban ko jet yên ổn rejab bar komane jiban kein jen agency ko jet ak doulul ko jet.


Disaster survivors from Hidalgo và Cameron counties who are rebuilding & repairing their homes after the severe storms & floods of June 18-July 13, 2018, are urged to rebuild safer và stronger. Mitigation experts say this is an opportunity to rebuild by taking steps to use more flood-resistant building materials.

 

By using more flood-resistant materials, survivors can reduce the damage caused by future flood waters and make cleanup easier. Building materials are considered flood-resistant if they can withstvà direct liên hệ with flood waters for up to lớn 72 hours without being significantly damaged.

 

Flood-damage-resistant materials should be used for walls, floors, & other parts of the building that are below the base flood elevation (BFE). Check with your local government to determine the BFE in your area.

 

Examples of flood-resistant materials include, but are not limited to:

 

Concrete, concrete tile & pre-cast concrete.Brick, metal, concrete blochồng, porcelain, slate, glass bloông xã, stone, và ceramic & clay tile.Decay-resistant wood.Cement board, cold-formed steel and reinforced concrete.Hollow metal doors, cabinets & foam or closed-cell insulation.

 

For more mitigation ideas và information, visit https://www.furnituremaisak.com/mitigation-ideas-and-tips-rebuilding and for information on rebuilding safer & stronger, visit https://www.furnituremaisak.com/safer-stronger-protected-homes-communities.

 

For Texas disaster mitigation information, visit www.furnituremaisak.com/texas-disaster-mitigation. For additional information about mitigation, visit www.furnituremaisak.com/what-mitigation. For information on protecting properties from disaster, visit www.furnituremaisak.com/protect-your- property.

 

furnituremaisak.com mitigation specialists will be on-hvà lớn answer questions about rebuilding & protecting homes from future disaster-related damage at local trang chính improvement stores in Cameron &

 

Those with questions about repair & rebuilding can also find answers at any disaster recovery center. Find one online at http://asd.furnituremaisak.com/inter/locator/home page.htm.

 


MYTH: I have sầu to lớn wait for the inspector before I can throw things out and start cleaning out the mud or making repairs.

 

FACT: No. Anything that absorbed water needs to be removed from the home as soon as possible. This includes wallboard và flooring materials where mold can grow. Be sure to lớn take pictures of damage, keep all receipts và continue working on the home.

 

MYTH: I can’t register with furnituremaisak.com until my insurance clayên has been completed.

 

FACT: You can register with furnituremaisak.com even if your clayên is not completed.

 

MYTH: Survivors can’t register for furnituremaisak.com assistance if they have insurance.

 

FACT: Anyone who is affected by a disaster và lives in a county designated in a major disaster declaration may be eligible for furnituremaisak.com disaster aid for their uninsured or underinsured loss or damage. furnituremaisak.com cannot duplicate insurance, but some survivors may qualify for furnituremaisak.com assistance for disaster-related costs not covered by insurance. To be sure, register with furnituremaisak.com.

 

MYTH: Since I received disaster assistance last year, I can’t get it again this year. 

FACT: If you have applied for federal disaster assistance in the past, you can still apply for this disaster. It is not a once-in-a-lifetime thing.

 

MYTH: I"m a renter. I thought furnituremaisak.com assistance was only for homeowners for trang chính repairs. 

FACT: furnituremaisak.com assistance is not just for homeowners. furnituremaisak.com may provide assistance lớn help renters who lost personal property or who were displaced as well as businesses that suffered damage.

 

Survivors can register for furnituremaisak.com assistance through Tuesday, Sept. 4, 2018, online at https://www.disasterassistance.gov/, or may hotline 800-621-3362 or (TTY) 800-462-7585. Those who use 711 Relay or Video Relay Services may hotline 800-621-3362. The toll-không lấy phí telephone numbers are open from 7 a.m. khổng lồ 10 p.m. local time, seven days a week. Survivors may also visit a disaster recovery center to lớn apply for assistance (find a disaster recovery center at https://egateway.furnituremaisak.com/ESF6/DRCLocator).


GUAYNABO, Puerto Rico – Los sobrevivientes del huracán en Puerkhổng lồ Rico que no puedan comprobar la titularidad o el uso de sus viviendas tienen otros métodos para cumplir nhỏ los requisitos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (furnituremaisak.com, por sus siglas en inglés) para la reparación de sus hogares o para recibir otra asistencia por desastre.

Los propietarios tienen que haber solicitavì chưng asistencia a furnituremaisak.com y presentar prueba de titularidad y de uso de la vivienda para poder recibir una subvención para la reparación del hogar. Los inquilinos tienen que comprobar el uso de la viviendomain authority al momenlớn del desastre para recibir asistencia federal.

 

La recuperación de Puerkhổng lồ Riteo después del huracán Maria ha sibởi única en muchos aspectos, que incluye estos retos de verificación. Es importante que los sobrevivientes sepan que ham mê todas las maneras de verificación se destruyeron o no están disponible, furnituremaisak.com pudiera aceptar una tự động declaración firmada.

 

“Tenemos conocimienkhổng lồ de que muchos sobrevivientes que no cuentung nhỏ prueba estándar de titularidad y uso,” según el Coordinador Federal Mike Byrne. “Estamos trabajanbởi para eliminar estos obstáculos y asegurar que los sobrevivientes elegibles reciban la asistencia que necesitan para su recuperación”.

 

Los sobrevivientes a quienes inicialmente no se les aprobó la asistencia de reparación o remplazo debivị a la falta de verificación de titularidad o de uso pueden comunicarse bé los grupos locales de asistencia legal para recibir ayuda en completar sus apelaciones.

 

Después de solicitar asistencia y la inspección de daños en sus viviendas, los solicitantes reciben una carta de determinación de furnituremaisak.com. Esta carta podría pedir al solicitante que presente pruecha de titularidad o uso de la propiedad para poder ser elegible para recibir asistencia. Es importante entender todos los tipos de documentos que furnituremaisak.com puede tomar en consideración para corroborar esta información:

Pruecha de titularidad

Eslớn incluye cualquiera de los siguientes:

Escritura, titulo o contrakhổng lồ de arrendamiento.Escritura de compraventa o fianza de propiedadInforme de historial de pago.Contrakhổng lồ de venta a plazos sobre terreno.Libreta de pagos hipotecargame ios.Recibo o factura de pago de impuestos de la propiedad.Seguro de propiedad inmueble.Última voluntad y testamenkhổng lồ (y certificavì de defunción) nombranbởi al solicitante heredero de la propiedad. Título de propiedad de casa prefabricadomain authority.Disposición de bienes inmuebles.Escritura de traspaso de finiquilớn.Certificación de título de la propiedad del Departamenlớn de Vivienda de Puerto lớn Rico. Para más información, visite su oficina regional del Departamento lớn de la Vivienda más cercana.Usufruckhổng lồ Vitalicio emitivì por el Departamenkhổng lồ de Vivienda de Puerto Rico o el municipio.

Pruecha de uso

Esta documentación puede incluir:

Facturas de servicgame ios públicos como electricidad, agua/alcantarillavì chưng, etc.Estabởi de cuenta bancaria comercial (estavì chưng bancario, tarjeta de crédito).Factura de teléfono, servicio de cable o satélite.Declaración del patrono.Licencia de conducir o tarjeta de identificación emitidomain authority por el estavị.

Todomain authority documentación debe tener fethân phụ dentro de los tres meses prevgame ios al desastre.

Aukhổng lồ declaración

Si la documentación estándar para comprobar la titularidad o el uso de la vivienda se destruyó o el solicitante no los tiene disponible, furnituremaisak.com pudiera aceptar umãng cầu auto declaración firmadomain authority. Este es un documento por escrito donde el solicitante declara que es el dueño o usuario legítimo de la propiedad. Este documento no tiene que estar certificavì por un notario, pero sí tiene que incluir la siguiente información:

Nombre del solicitante, firma y fephụ vương.Dirección de la viviendomain authority dañadomain authority.El tiempo que el solicitante lleva como dueño o que ha ocupavì chưng la viviendomain authority antes del desastre.Umãng cầu explicación de por qué el solicitante no puede presentar documentación estándar para comprobar titularidad o uso, como explioto que los documentos se extraviaron en la tormenta, etc. Declaración: “Yo declaro bajo pena de perjurio que esta Declaración de Titularidad (o Uso) es fiel y correcta.”

Los solicitantes deben saber que para que la auto declaración se considere válidomain authority, la información contenidomain authority en el documenlớn tiene que ser la misma que aparece en su solicitud de asistencia a furnituremaisak.com.

 

Entrega de documentos

Los solicitantes pueden entregar su documentación estándar o su tự động hóa declaración para comprobar su titularidad de las siguientes maneras:

Además de acceder a su cuenta en línea de furnituremaisak.com o visitar uno de los centros de recuperación por desastre, los sobrevivientes nhỏ preguntas sobre la comprobación de titularidad o cualquier otro asunto lớn, pueden llamar a la línea de ayuda de furnituremaisak.com al 800-621-3362. Las personas sordas, bé dificultades auditivas o del habla que usen TTY pueden llamar al 800-462-7585. Las líneas libre de coslớn operan los 7 días de la semamãng cầu, de 7 a.m. a 11 p.m.

 

Para conocer más sobre la recuperación de Puerkhổng lồ Riteo, visite furnituremaisak.com/es/disaster/4339. También, para más información sobre la preparación para la temporadomain authority de huracanes, visite http://www.furnituremaisak.com/es/disaster/4339/preparación-huracanes

###

La asistencia de recuperación por desastre está disponible, sin distinción de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, dominio del inglés o situación económica. Si usted o alguien que conozca ha sivì discriminavày, llame libre de coskhổng lồ a furnituremaisak.com al 800-621-3362 (oprima 2 para español) (voz, 711/VRS- Servicio de Retransmisión por Vídeo). Operadores multilingües disponibles. Para TTY llame al 800-462-7585.

Síganos en:

www.furnituremaisak.com/hurricane-maria

www.facebook.com/furnituremaisak.compuertorico

www.twitter.com/furnituremaisak.comregion2


GUAYNABO, Puerkhổng lồ Riteo – Hurricane survivors in Puerlớn Riteo who cannot prove sầu ownership or occupancy of their homes have other ways of meeting furnituremaisak.com requirements for home repair or other disaster assistance.

In order to receive a trang chính repair grant, owners must have registered with furnituremaisak.com and must provide proof of home page ownership and occupancy. Renters must prove occupancy at the time of the disaster lớn receive sầu federal assistance.

Puerto lớn Rico’s recovery after Hurricane Maria has been quality in many ways, including these verification challenges. It is important for survivors to know that if all forms of verification were destroyed or are not available, furnituremaisak.com may accept a signed self-declaration.

“We know that many survivors vày not have sầu standard proofs of ownership or occupancy,” Federal Coordinating Officer Mike Byrne said. “We’re working khổng lồ remove sầu these obstacles & ensure eligible survivors get the assistance they need to recover.”

Survivors who were initially denied repair or replacement assistance on account of unverified ownership or occupancy can contact local legal aid groups for help completing their appeals.

After registering và having their home page inspected for damage, applicants receive a determination letter from furnituremaisak.com. This letter might ask applicants khổng lồ provide proof of trang chủ ownership or occupancy lớn be considered eligible for assistance. It’s important to understvà all types of documents furnituremaisak.com may consider to verify this information.

Proof of Ownership

This includes any of the following:

Deed, title or lease.Bill of sale or bond for title.Bill of payment record.Lvà installment contract.Mortgage payment booklet.Property tax receipt or property tax bill.Real property structure insurance.Last will và testament (và death certificate) naming applicant heir to the property.Manufactured home certificate of title.Real estate provision.Quitclalặng deed.Property Title Certificate from Puerto lớn Rico Department of Housing. For more information visit the nearest Department of Housing Regional Office.Life Estate issued by the Puerlớn Riteo Department of Housing or local municipality.

Proof of Occupancy

This documentation can include:

Utility bill such as electric, water/sewer, etc.Merchant statement such as ngân hàng or credit thẻ statement.Phone, cable or satellite bill.Employer statement.Driver’s license or state-issued identification thẻ.

All documents submitted must be dated within 3 months prior lớn the disaster.

Xem thêm:

Self-Declaration

If standard documents proving home page ownership or occupancy were destroyed or are unavailable lớn the applicant, furnituremaisak.com may accept a signed self-declaration. This is a written document in which applicants declare themselves the legitimate owners or occupants of the property. This document does not need to lớn be notarized, but must include the following information:

Applicant’s name, signature and the date.Address of the damaged house.How long the applicant owned or occupied the damaged house before the disaster.An explanation of why the applicant cannot provide standard ownership or occupancy documentation, such as that the documents were lost in the storm, etc.The statement: “I declare under penalty of perjury that this Declaration of Ownership (or Occupancy) is true & correct.”

Applicants need lớn be aware that in order for the self-declaration to be considered valid the information in the document must match the furnituremaisak.com application.

Submittal

Applicants can submit their standard or self-declared proof of ownership or occupancy documentation:

Besides going online lớn their furnituremaisak.com account or visiting any disaster recovery center, survivors with questions concerning proof of ownership or any other matter can Call the furnituremaisak.com Helpline at 800-621-furnituremaisak.com (3362). Persons who are deaf, hard of hearing or have sầu a speech disability và use a TTY may gọi 800-462-7585. Toll-free numbers are open daily from 7 a.m. to lớn 11 p.m.

 

For more on Puerlớn Riteo recovery, visit furnituremaisak.com/disaster/4339. Also, for more information on hurricane season preparedness, visit furnituremaisak.com/disaster/4339/hurricane-preparedness.

###

Disaster recovery assistance is available without regard khổng lồ race, color, religion, nationality, sex, age, disability, English proficiency or economic status. If you or someone you know has been discriminated against, Gọi furnituremaisak.com toll-không tính tiền at 800-621-furnituremaisak.com (3362) 711/VRS - Video Relay Service). Multilingual operators are available. (Press 2 for Spanish). TTY điện thoại tư vấn 800-462-7585.

Follow us at:

www.furnituremaisak.com/hurricane-maria

www.facebook.com/furnituremaisak.compuertorico

www.twitter.com/furnituremaisak.comregion2


GUAYNABO, Puerto lớn Riteo – La recuperación de Puerkhổng lồ Riteo de la devastación de los huracanes Irma y María se basa en umãng cầu reconstrucción más inteligente y resistente, y la búsqueda de soluciones creativas para lograr ese objetivo fue el tema principal de umãng cầu reciente cumbre sobre la transportación.

La cumbre "Aprovechanbởi vì los recursos hoy para reconstruir el mañamãng cầu de Puerlớn Rico" fue un esfuerzo conjunkhổng lồ de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (furnituremaisak.com, por sus siglas en inglés), la Oficimãng cầu Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Enterprise Community Partners, Inc. y en coordinación bé el Departamenkhổng lồ de Transportación de los Estados Unidos y el Departamento lớn de Transportación y Obras Públicas de Puerlớn Rico. El evento lớn de un día atrajo a unos 300 participantes y reunió a funcionarios del Gobierno de Puerto lớn Rico y del gobierno federal, así como a representantes del munbởi de las finanzas, la ingeniería y el munvày académiteo.

El plan económiteo y de recuperación del Gobierno de Puerto lớn Riteo tiene como norte la reparación y reconstrucción de carreteras y puentes, así como de puertos y transbordadores o ferris. El objetivo es reconstruir la infraestructura en los sectores clave de la transportación, la energía, el agua y la educación para estimular la economía y hacer que la isla sea más resistente a futuras tormentas.

Joe M. Girot, director del Equipo de Soluciones para el Sector de Transportación de furnituremaisak.com, dijo a los participantes de la cumbre que la colaboración entre las agencias gubernamentales de Estados Unidos y Puerto Riteo y el sector privabởi es crucial para ayudar a la isla a recuperarse.

"Necesitamos innovación y soluciones creativas para aumentar los recursos", dijo Girot. "También necesitamos tener una estrategia financiera sólidomain authority para reconstruir mejor y más fuerte."

Fondos de furnituremaisak.com y la Administración Federal de Carreteras han pagado gran parte del trabajo de emergencia para reparar y reconstruir carreteras y puentes. Sin embargo, el plan del Gobierno de Puerlớn Rico estima que se necesitarán $8,400 millones para reconstruir el sistema de transportación. La ampliación de la capacidad de los puertos también forma parte del plan de recuperación.

Carlos Contreras, secretario del Departamenkhổng lồ de Transportación y Obras Públicas de Puerlớn Riteo, dijo que gran parte de la infraestructura de transportación, particularmente los puentes, no fue diseñadomain authority para soportar los efectos de una tormenta catastrófica como el huracán María.

"Tenemos que cambiar los supuestos de diseño (de los edificios) para tener en cuenta las tormentas más frecuentes y más grandes", dijo Contreras.

La actual situación económica de Puerto lớn Riteo crea desafíos en cuanlớn a fondos para la recuperación. Sin embargo, algunos participantes en la cumbre indicaron que el uso efectivo de decenas de miles de millones de dólares del gobierno federal y la inversión privada durante los próximos años sería imperativo para umãng cầu recuperación exitosa. El desarrollo de alianzas público privadas para completar umãng cầu parte del trabajo de reconstrucción es también un componente clave sầu del plan de recuperación.

Para más información sobre la recuperación de Puerlớn Rico del huracán María, visite furnituremaisak.com/es/disaster/4339.

###

La asistencia de recuperación por desastre está disponible, sin distinción de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, dominio del inglés o situación económica. Si usted o alguien que conozca ha sivì discriminabởi, llame libre de coslớn a furnituremaisak.com al 800-621-3362 (oprima 2 para español) (voz, 711/VRS- Servicio de Retransmisión por Vídeo). Operadores multilingües disponibles. Para TTY llame al 800-462-7585.

Síganos en:

www.furnituremaisak.com/hurricane-mariawww.facebook.com/furnituremaisak.compuertorico www.twitter.com/furnituremaisak.comregion2


GUAYNABO, Puerto lớn Rico – Building baông chồng smarter và more resilient is at the core of Puerlớn Rico’s recovery from the devastation of hurricanes Irma and Maria, và finding creative sầu solutions lớn achieve sầu that goal was the focus of a recent transportation summit.

The "Leveraging Resources Today khổng lồ Rebuild Puerlớn Rico’s Tomorrow" summit was a joint effort of furnituremaisak.com, the Puerkhổng lồ Riteo Central Office for Recovery, Reconstruction and Resiliency, Enterprise Community Partners, Inc., & in coordination with the U. S. Department of Transportation & the Puerto lớn Riteo Department of Transportation and Public Works. The one-day event drew about 300 participants & brought together Government of Puerto Rico và federal officials, as well as representatives from the worlds of finance, engineering & academia.

The Government of Puerto Rico’s economic và recovery plan calls for repairing and rebuilding roads and bridges, as well as port & ferries. The goal is to lớn rebuild infrastructure in the key sectors of transportation, energy, water, và education khổng lồ stimulate the economy & make the islvà more resilient to future storms.

Joe M. Girot, director of furnituremaisak.com’s Transportation Sector Solutions Team, told the summit’s participants that collaboration aước ao U.S. & Puerlớn Rico government agencies and the private sector is crucial to help the islvà recover.

"We need innovation and creative sầu solutions to increase resources," Girot said. "We also need to lớn have sầu a sound financial strategy lớn build bachồng better & stronger."

Funding from furnituremaisak.com and the Federal Highway Administration has paid for much of the emergency work lớn repair & rebuild roads và bridges. However, the Government of Puerto lớn Rico’s plan estimates that $8.4 billion will be needed to rebuild the transportation system. Expanding capađô thị of ports is also part of the recovery plan.

Carlos Contreras, secretary of the Puerkhổng lồ Rico Department of Transportation & Public Works, said much of the transportation infrastructure, particularly bridges, was not designed to withstvà the effects of a catastrophic storm such as Hurricane Maria.

"We have sầu to lớn change (building) thiết kế assumptions lớn trương mục for more frequent & larger storms," Contreras said.

The current economic condition of Puerto lớn Rico creates funding challenges for the recovery. However, some summit participants indicated that effective sầu use of tens of billions of dollars from the federal government & private investment over the next few years would be imperative sầu for a successful recovery. Developing public-private partnerships to lớn complete a portion of the rebuilding work is also a key component of the recovery plan.

For more information on Hurricane María recovery, visit furnituremaisak.com/disaster/4339.

###

Disaster recovery assistance is available without regard khổng lồ race, color, religion, nationality, sex, age, disability, English proficiency or economic status. If you or someone you know has been discriminated against, Điện thoại tư vấn furnituremaisak.com toll-không tính phí at 800-621-furnituremaisak.com (3362) 711/VRS - Video Relay Service). Multilingual operators are available. (Press 2 for Spanish). TTY Điện thoại tư vấn 800-462-7585.

Follow us at:

www.furnituremaisak.com/hurricane-maria www.facebook.com/furnituremaisak.compuertoriteo www.twitter.com/furnituremaisak.comregion2


WASHINGTON - The Federal Emergency Management Agency announced today its August 1, 2018 reinsurance placement for the National Flood Insurance Program (NFIP). For the first time, furnituremaisak.com has secured reinsurance directly backed by capital markets investors, continuing efforts khổng lồ better manage the program’s financial risk.

furnituremaisak.com enters into lớn a three-year reinsurance agreement, effective August 1, 2018, with Hannover Re (Ireland) Designated Activity Company (DAC), a reinsurance company. Hannover Re acted as a “transformer,” transferring $500 million of the NFIP’s financial risk to lớn capital markets investors by sponsoring the issuance of a catastrophe bond through a special purpose reinsurer. This placement complements the NFIP’s existing traditional reinsurance coverage for calendar year 2018.

“Reinsurance is a lynchpin to help strengthen the financial framework of the NFIP,” said David Maurstad, chief executive sầu of the National Flood Insurance Program. “Engaging capital markets was the logical next step in maturing the NFIP.. Reinsurance Program in a way that benefits policyholders & taxpayers, and expands the role of the private markets in managing flood risk in the United States.”

Under the August 2018 reinsurance agreement, Hannover Re will indemnify furnituremaisak.com for a portion of flood claims that result from a qualifying flood event that occurs between the dates of August 1, 2018 & July 31, 2021. The agreement is structured khổng lồ cover, for a given flood sự kiện, 3.5 percent of losses between $5 billion và $10 billion, and 13 percent of losses between $7.5 billion & $10 billion. furnituremaisak.com will pay $62 million in premium for the first year of coverage.

Effective sầu January 1, 2017, for a term of one year, furnituremaisak.com secured $1.042 billion of traditional reinsurance coverage from 25 reinsurance companies. Following Hurricane Harvey, furnituremaisak.com recovered the full $1.042 billion from its reinsurers. In 2018, furnituremaisak.com expanded its cornerstone reinsurance placement by 40 percent. Effective sầu January 1, 2018, for a term of one year, furnituremaisak.com secured $1.46 billion in traditional reinsurance coverage from 28 reinsurance companies khổng lồ cover any qualifying NFIP flood losses in excess of $4 billion per sự kiện.

Combined with the January 2018 traditional reinsurance placement, the August 2018 placement enables furnituremaisak.com to lớn transfer $1.96 billion of the NFIP’s flood risk for the 2018 hurricane season lớn the private sector. By engaging both the traditional reinsurance markets & the capital markets, the NFIP can reduce risk transfer costs, access greater market capacity, và further diversify its risk transfer partners.

For the August 2018 placement, furnituremaisak.com contracted with Guy Carpenter và GC Securities, a division of MMC Securities LLC, which is a subsidiary of Marsh và McLennan Companies, khổng lồ serve as structuring agent & with Aon Benfield for financial advisory services. GC Securities and Aon Securities Inc. served as book runners, marketing the catastrophe bond lớn capital markets investors. KatRisk LLC, a catastrophe modeler, analyzed NFIP risk for investors.

 

###

 

 

furnituremaisak.com"s mission is helping people before, during, & after disasters.

Follow furnituremaisak.com online at www.furnituremaisak.com/blog, www.twitter.com/furnituremaisak.com, www.twitter.com/furnituremaisak.comspox, www.facebook.com/furnituremaisak.com và www.youtube.com/furnituremaisak.com. Also, follow Administrator Broông chồng Long’s activities at www.twitter.com/furnituremaisak.com_broông xã.

The social truyền thông link provided are for reference only. furnituremaisak.com does not endorse any non-government websites, companies or applications.


WASHINGTON – Los resultados de umãng cầu reciente investigación sobre las alegaciones de conducta sexual impropia en contra del Director de Recursos Humanos no me deja otra opción que tomar acciones que aborden este lapso en conducta y responsabilidad personal incluyenvị umãng cầu investigación más abarcadora de parte de la Oficina del Inspector General del Departamento lớn de Seguridad Nacional. Estas alegaciones son profundamente perturbadoras y este tipo de hostigamiento no será aceptavày en furnituremaisak.com.

En vista de este descubrimiento lớn, estoy solicitando que se tomen las siguientes acciones de inmedialớn. 

Establecer una Oficina de Responsabilidad Profesional para asegurar que se facilite el seguimiento de quejas y se conduzcan las investigaciones de manera justa y rápidomain authority para resolver las alegaciones de conducta impropia.Implementar de principio a fin, un repaso del acercamienlớn, manejo y resolución de alegaciones de conducta impropia, específicamente en al ámbito lớn del hostigamiento sexual.Proveer servicquả táo de consejería, salud y bienestar a todos los empleados de furnituremaisak.com que no recibieron el apoyo que necesitaron en el pasado.Un examen y análisis complekhổng lồ de todas las quejas por parte de la Oficimãng cầu de Derechos Civiles y un repaso de los casos que se presenten en esta oficina por los empleados que siguen pensanvì chưng sus casos no fueron creídos y fueron mal manejados. La Oficina de Derechos Civiles estará apoyada por un equipo independiente, empleados bajo contrakhổng lồ para asegurar la neutralidad y procesar las reclamaciones sin prejuictiện ích ios. Todos los empleados de furnituremaisak.com completarán un adiestramienlớn obligatorio y en persomãng cầu para reconocer, reportar y prevenir el hostigamienkhổng lồ sexual. 

Cualquiera que no esxẻ de acuervày con un enfoque de zero tolerancia ante esta conducta, no está bienvenibởi a furnituremaisak.com. Los empleados de furnituremaisak.com dedicamos nuestras carreras al cuidado de los sobrevivientes por desastre cuanvì chưng más nos necesichảy. De igual manera nos ocupamos de nuestros empleados bé el mismo respelớn, compasión y defensa de sus derechos que usamos en el trato de nuestras operaciones externas. 

###

La misión de furnituremaisak.com es ayudar a las personas antes, durante y después de un desastre.

Siga a furnituremaisak.com en línea en www.furnituremaisak.com/blog, www.twitter.com/furnituremaisak.com, www.twitter.com/furnituremaisak.comespanol, www.twitter.com/furnituremaisak.comPortavoz, www.facebook.com/furnituremaisak.com, www.listo lớn.gov y www.youtube.com/furnituremaisak.com. Además, siga las actividades del Administrador Brochồng Long en www.twitter.com/furnituremaisak.com_brock.

Los enlaces de las redes sociales se ofrecen solo como referencia. furnituremaisak.com no patrocina ningumãng cầu página, compañía ni aplicación de mạng internet que no sea del gobierno. 


A continuación, un resumen de los programas federales de asistencia por desastre que podrían estar disponibles según se necesite y se amerite bajo la declaración de desastre del Presidente Donald J. Trump para el estado de Vermont.

 

La asistencia para los gobiernos estatales y locales elegibles puede incluir según se requiera:

 

Pago de no menos del 75 por cienkhổng lồ de los costos elegibles para reparar o remplazar instalaciones públicas dañadas, como carreteras, puentes, servictiện ích ios básicos, edificgame ios, escuelas, áreas recreativas y propiedad pública similar, al igual que ciertas organizaciones privadas sin fines de lucro involucradas en actividades de servicio comunitario. (Fuente: fondos de furnituremaisak.com, administrabởi vì por el estavị.)Pago de no más del 75 por ciento lớn de los costos aprobados para proyectos de mitigación de riesgos realizados por el gobierno estatal, tribal y local a fin de prevenir o reducir el riesgo a largo plazo a la vidomain authority y la propiedad por desastres naturales o tecnológicos. (Fuente: fondos de furnituremaisak.com, administrabởi vì por el estado.)

 

Cómo solicitar asistencia:

Los procedimientos de solicitud para el gobierno estatal y local serán explicados en umãng cầu serie de sesiones informativas que serán anunciadas en el área afectada por los funcionarquả táo de recuperación. Los proyectos de reparación públicos aprobados son pagados por el estavị con fondos proporcionados por furnituremaisak.com y otras agencias federales participantes.

 

###

 

La misión de furnituremaisak.com es ayudar a las personas antes, durante y después de un desastre.

 

Siga a furnituremaisak.com en línea en www.furnituremaisak.com/blog, www.twitter.com/furnituremaisak.com, www.twitter.com/furnituremaisak.comespanol,www.twitter.com/furnituremaisak.comPortavoz, www.facebook.com/furnituremaisak.com, www.lislớn.gov y www.youtube.com/furnituremaisak.com. Además, siga las actividades del Administrador Broông xã Long en www.twitter.com/furnituremaisak.com_brock.

 

Los enlaces para las redes sociales se ofrecen solo como referencia. furnituremaisak.com no patrocimãng cầu ninguna págimãng cầu, compañía o aplicación de internet que no sea del gobierno.


WASHINGTON – La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (furnituremaisak.com, por sus siglas en inglés) anunció hoy que xuất xắc asistencia federal por desastre disponible para el estado de Vermont a fin de complementar la labor de recuperación estatal y local en las zonas afectadas por umãng cầu tormenta severa e inundación desde el 4 al 5 de mayo de 2018.

 

Hay fondos federales disponibles para los gobiernos estatales y locales elegibles y ciertas organizaciones privadas sin fines de lucro bajo el conceplớn de coskhổng lồ compartivì chưng para trabajos de emergencia y la reparación o el reemplazo de las instalaciones dañadas por umãng cầu tormenta severa e inundación en los condados de Chittenden, Gr& Isle, Lamoille, Orange y Orleans.

 

También xuất xắc fondos federales disponibles bajo el concepkhổng lồ de coskhổng lồ compartibởi para mitigación de riesgos en tobởi el estavì chưng.

 

James N. Russo ha sivày nombrado Coordinador Federal a cargo de las operaciones de recuperación en el área afectadomain authority. Russo indibao gồm que podrían hacerse designaciones adicionales más adelante mê mệt los resultados de las evaluaciones de daños lo ameritung.

 

# # #

La misión de furnituremaisak.com es ayudar a las personas antes, durante y después de un desastre.

Siga a furnituremaisak.com en línea en www.furnituremaisak.com/blog, www.twitter.com/furnituremaisak.com, www.twitter.com/furnituremaisak.comespanol,www.twitter.com/furnituremaisak.comPortavoz, www.facebook.com/furnituremaisak.com, www.listo lớn.gov y www.youtube.com/furnituremaisak.com. Además, siga las actividades del Administrador Brochồng Long en www.twitter.com/furnituremaisak.com_brock.

Los enlaces para las redes sociales se ofrecen solo como referencia. furnituremaisak.com no patrocimãng cầu ninguna págimãng cầu, compañía o aplicación de mạng internet que no sea del gobierno.


Following is a summary of key federal disaster aid programs that can be made available as needed & warranted under President Donald J. Trump"s disaster declaration issued for the state of Vermont.

Assistance for State & Affected Local Governments Can Include as Required:

Payment of not less than 75 percent of the eligible costs for repairing or replacing damaged public facilities, such as roads, bridges, utilities, buildings, schools, recreational areas, và similar publicly owned property, as well as certain private non-profit organizations engaged in community service activities. (Source: furnituremaisak.com funded, state administered.)Payment of not more than 75 percent of the approved costs for hazard mitigation projects undertaken by state & local governments to lớn prevent or reduce long-term risk khổng lồ life và property from natural or technological disasters. (Source: furnituremaisak.com funded, state administered.)

How khổng lồ Apply for Assistance:

Application procedures for state & local governments will be explained at a series of applicant briefings with locations khổng lồ be announced in the affected area by recovery officials. Approved public repair projects are paid through the state from funding provided by furnituremaisak.com and other participating federal agencies.

###

furnituremaisak.com"s mission is helping people before, during, and after disasters.

Follow furnituremaisak.com online at www.furnituremaisak.com/blog, www.twitter.com/furnituremaisak.com, www.twitter.com/furnituremaisak.comspox, www.facebook.com/furnituremaisak.com and www.youtube.com/furnituremaisak.com. Also, follow Administrator Brochồng Long’s activities at www.twitter.com/furnituremaisak.com_brock.

The social truyền thông link provided are for reference only. furnituremaisak.com does not endorse any non-government websites, companies or applications.


WASHINGTON – The Federal Emergency Management Agency (furnituremaisak.com) announced today that federal disaster assistance has been made available khổng lồ the state of Vermont khổng lồ supplement state và local recovery efforts in the areas affected by severe storm & flooding from May 4 lớn May 5, 2018.

Federal funding is available lớn the state và eligible local governments và certain private nonprofit organizations on a cost-sharing basis for emergency work and the repair or replacement of facilities damaged by the severe winter storm & flooding in Chittenden, Grand Isle, Lamoille, Orange, and Orleans counties.

Federal funding is also available on a cost-sharing basis for hazard mitigation measures throughout the state.

James N. Russo has been named as the Federal Coordinating Officer for federal recovery operations in the affected area. Russo said additional designations may be made at a later date if warranted by the results of further damage assessments. 

# # #

furnituremaisak.com"s mission is helping people before, during, và after disasters.

Follow furnituremaisak.com online at www.furnituremaisak.com/blog, www.twitter.com/furnituremaisak.com, www.twitter.com/furnituremaisak.comspox, www.facebook.com/furnituremaisak.com and www.youtube.com/furnituremaisak.com. Also, follow Administrator Broông chồng Long’s activities at www.twitter.com/furnituremaisak.com_brock.

The social truyền thông media link provided are for reference only. furnituremaisak.com does not endorse any non-government websites, companies or applications.


BOTHELL, Wash. – The Federal Emergency Management Agency (furnituremaisak.com) has authorized the use of federal funds khổng lồ help with firefighting costs for the Grassy Ridge Fire burning in Clark County, Idaho.

The fire started on July 26, 2018, and at the time of the request had burned in excess of 117,000 acres of federal, state and private lvà. There were nine other large fires burning uncontrolled within the State. The Grassy Ridge Fire was threatening homes, local infrastructure and facilities in and around the community of Dubois. Mandatory evacuations were issued & the American Red Cross has phối up a shelter. furnituremaisak.com Region 10 Administrator Mike O’Hare determined that the fire threatened such destruction as would constitute a major disaster. He approved the state of Idaho’s request for a federal Fire Management Assistance Grant (FMAG) at 2:25 a.m. PDT on Sunday, July 29.

This is the first FMAG approved in Idaho and the eighth approved by O’Hare for the 2018 fire season.

FMAGs are provided through the President"s Disaster Relief Fund & are made available by furnituremaisak.com to assist in fighting fires that threaten to lớn cause a major disaster. Eligible items can include expenses for field camps; equipment use, repair và replacement; mobilization và demobilization activities; và tools, materials and supplies.

In addition khổng lồ reimbursement funding for fighting the Grassy Ridge Fire, under the FMAG declaration the state of Idaho will be eligible for an additional $425,008 in assistance through the Hazard Mitigation Grant Program (HMGP). The Bipartisan Budget Act of 2018 authorized furnituremaisak.com to lớn provide HMGPhường. Post-Fire funds to lớn eligible states & territories that receive Fire Management Assistance declarations and federally recognized tribes that have land burned within a declared area.

furnituremaisak.com encourages HMGP Post-Fire funds be used for the mitigation of wildfire và related hazards, such as flood or erosion. However, HMGP is available for risk reduction of any hazard.

*

###

furnituremaisak.com"s mission is helping people before, during, and after disasters.

 


BOTHELL, Wash. – The Federal Emergency Management Agency (furnituremaisak.com) has authorized the use of federal funds to help with firefighting costs for the Chelan Hills Fire burning in Douglas County, Washington.

The fire started on July 27, 2018, & at the time of the request had burned in excess of 1,200 acres of federal, state and private lvà. There were three other large fires burning uncontrolled within the State. The Chelan Hills Fire was threatening homes, local infrastructure, environmental resources & facilities in and around the communities of Chelan Hills and McNeil Canyon. Mandatory evacuations were issued.

furnituremaisak.com Region 10 Administrator Mike O’Hare determined that the fire threatened such destruction as would constitute a major disaster. He approved the state of Washington’s request for a federal Fire Management Assistance Grant (FMAG) at 12:17 a.m. PDT on Saturday, July 28.

FMAGs are provided through the President"s Disaster Relief Fund và are made available by furnituremaisak.com to assist in fighting fires that threaten to cause a major disaster. Eligible items can include expenses for field camps; equipment use, repair và replacement; mobilization & demobilization activities; và tools, materials và supplies.

In addition lớn reimbursement funding for fighting the Chelan Hills Fire, under the FMAG declaration the state of Washington will be eligible for an additional $566,667 in assistance through the Hazard Mitigation Grant Program (HMGP). The Bipartisan Budget Act of 2018 authorized furnituremaisak.com to provide HMGP.. Post-Fire funds lớn eligible states & territories that receive Fire Management Assistance declarations & federally recognized tribes that have land burned within a declared area.

furnituremaisak.com encourages HMGP Post-Fire funds be used for the mitigation of wildfire and related hazards, such as flood or erosion. However, HMGPhường is available for risk reduction of any hazard.

*

###

furnituremaisak.com"s mission is helping people before, during, & after disasters.


HONOLULU—Hawai’i County residents with losses as a result of the Kilauea eruptions & earthquakes have sầu through Monday, Aug. 13, 2018 khổng lồ register for disaster assistance with furnituremaisak.com.

Recovery officials urge residents who have sầu yet lớn register to bởi vì so by visiting the Disaster Recovery Center now located at the Pāhoa Neighborhood Facility, 15-3022 Kauhale St. in Pāhoa.

Hours at the recovery center are from 8 a.m. to lớn 6 p.m. Monday through Friday và from 8 a.m. khổng lồ 4 p.m. Saturday. The center is closed on Sundays.

Survivors may also register online at DisasterAssistance.gov or by phone at 800-621-3362 or (TTY) 800-462-7585. Applicants who use 711 or Video Relay service may Gọi 800-621-3362. The toll-không tính phí numbers are open 7 a.m. to 10 p.m. seven days a week.

Disaster assistance can include furnituremaisak.com grants for temporary housing, home page repairs and replacement, as well as low-interest disaster loans from the U.S. Small Business Administration. These loans are available khổng lồ businesses, private nonprofits, homeowners & renters to lớn cover losses not fully compensated by insurance or other recoveries.

Aug. 13 is also the deadline to tệp tin a loan application for physical damages with the SBA. Applicants may apply khổng lồ the SBA online at https://disasterloan.scha.gov/ela. Applicants may also điện thoại tư vấn SBA’s Customer Service Center at (800) 659-2955 or email disastercustomerservice
sba.gov for more information on SBA disaster assistance. Individuals who are deaf or hard of hearing may điện thoại tư vấn (800) 877-8339. 

###

furnituremaisak.com’s mission is helping people before, during, and after disasters.

The SBA is the federal government’s primary source of money for the long-term rebuilding of disaster-damaged private property. SBA helps businesses of all sizes, private nonprofit organizations, homeowners và renters fund repairs or rebuilding efforts & cover the cost of replacing lost or disaster-damaged personal property. These disaster loans cover losses not fully compensated by insurance or other recoveries & vì not duplicate benefits of other agencies or organizations.


WASHINGTON – Results of a recent internal investigation concerning allegations of sexual misconduct against the former Chief Component Human Capital Officer leave me no choice but to take decisive sầu action to lớn address lapses in professional responsibility, including requesting further investigation by the DHS Office of the Inspector General. These allegations are deeply disturbing và harassment of any kind will not be tolerated at furnituremaisak.com.

Xem thêm: Tinder Dates Gone Wrong - Tinder Date Gone Wrong! #Shorts

In the wake of these findings, I have directed the following actions to take place immediately:

Establish an Office of Professional Responsibility to lớn ensure expeditious, fair, and objective follow-up and resolution of allegations of employee misconduct.Conduct an end-to-over, third tiệc ngọt reviews of furnituremaisak.com’s approach lớn intake, management, và resolution of employee misconduct allegations, especially sexual harassment allegations.Provide counseling services và health và wellness advisors to lớn all furnituremaisak.com employees who may not have received the support they needed in the past.A full analysis of all open complaints by the director of furnituremaisak.com’s Office of Equal Rights (OER), và a đánh giá of cases brought lớn OER by employees who believe their cases were inadequately addressed. The OER will be supported by a team of independent, contracted staff lớn ensure neutrality và un-biased processing of claims.All employees will complete a mandatory, third các buổi party, in-person training to recognize, report, và prevent sexual harassment.Anyone who disagrees with this zero tolerance approach will not be welcome at furnituremaisak.com. Employees at furnituremaisak.com devote their careers to caring for disaster survivors in their time of greakiểm tra need. We must care for our own with the same respect, compassion, và advocacy that we bring to our external operations.

###

furnituremaisak.com"s mission is helping people before, during, và after disasters.Follow furnituremaisak.com online at www.furnituremaisak.com/blog, www.twitter.com/furnituremaisak.com, www.twitter.com/furnituremaisak.comspox, www.facebook.com/furnituremaisak.com and www.youtube.com/furnituremaisak.com. Also, follow Administrator Broông xã Long’s activities at www.twitter.com/furnituremaisak.com_brochồng.The social truyền thông media link provided are for reference only. furnituremaisak.com does not endorse any non-government websites, companies or applications


Chuyên mục: Mail